ชื่อวัด : งาน รจจ.เชียงใหม่ ฝ่ายสาธารณูปการ
 
เจ้าอาวาส : พระราชเขมากร
 
ประวัติวัด และ กิจกรรม:
                   
                    จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่  มีเขตปกครองคณะสงฆ์ ๒๔ อำเภอ  ในระดับจังหวัดมีผู้บริหาร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป  เจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป  รองเจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป  และมีเลขานุการสนองงาน ๓ รูป  ตามรายชื่อ ดังนี้


พระธรรมมังคลาจารย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อำเภอจอมทอง
พระเทพวิสุทธิคุณ
วัดบุพพาราม
อำเภอ เมืองเชียงใหม่
พระครูอมร ธรรมประยุต
วัดแม่ริม
อำเภอแม่ริม (มรณภาพแล้ว)
 

พระเทพโกศล
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พระราชเขมากร
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
พระราชปริยัติเมธี
วัดท่าตอน พระอารามหลวง
อำเภอแม่ อาย จังหวัดเชียงใหม่


พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พระครูสถาพรเขมกิจ
วัดพันตอง
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พระครูสังฆรักษ์โอรส  วชิรเมธี
วัดนิวาสสถาน
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์ ชั้นที่ ๑ วัดพระสิงห์ฯ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
โทร. ๐๕๓-๒๗๓-๗๐๓, โทรสาร. ๐๕๓-๘๑๔-๗๕๗
สำนักงาน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ที่มูลนิธิวัดศรีโสดา พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. ๐๕๓-๘๙๒-๙๐๙, ๐๕๓-๘๙๒-๓๔๖  โทรสาร. ๐๕๓-๒๑๙-๗๗๗, ๐๕๓-๒๑๑-๓๐๑ 
                    เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนองงานและประสานงานของมหาเถรสมาคมดัง นี้
                    ๑. สนองงานเจ้าคณะปกครองระดับหน (เจ้าคณะใหญ่หน เหนือ)
                    ๒. สนองงานเจ้าคณะปกครองระดับภาค (เจ้าคณะภาค ๗)
                    ๓. ปกครองดูแลประสานงานระดับล่าง (อำเภอ, ตำบล, วัด)  ในเขต ปกครอง
                    ๔. ติดต่อประสานงาน  ทำงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ
                    ๕. ติดต่อประสานงาน  ทำงานร่วมกับจังหวัด (สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด)
                    ๖. ติดต่อประสานงาน  ทำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรพุทธ  สถาบันการศึกษา (ภายในจังหวัดและในประเทศ)
                    ๗. ติดต่อประสานงาน  ทำ งานร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ ทั้งของรัฐ  เอกชน (ภายในจังหวัด, ในประเทศ  และส่วนท้องถิ่น)

ภารกิจหน้าที่และ ความรับผิด ชอบ
                    ๑. งานฝ่ายการ ปกครอง
                    ๒. งานฝ่ายการ ศึกษา
                    ๓. งานฝ่ายเผย แผ่
                    ๔. งานฝ่าย สาธารณูปการ
                    ๕. งานฝ่ายการศึกษา สงเคราะห์
                    ๖. งานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

พระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ
                    -    งานฝ่าย สาธารณูปการ
                    -    งานฝ่ายสาธารณะ สงเคราะห์
                                        - การขออนุญาตรื้อ  ก่อสร้างศาสน วัตถุ
                                        - ขอสร้างวัด  ขอตั้งวัด  วัดพัฒนา ตัวอย่าง
                                        - ขอยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำ พรรษา
                                        - ขอยกวัดเป็นพระอาราม หลวง
                                        - ขอยุบวัด  รวม วัด
                                        - วัดประสบอัคคีภัย  วินาศภัย
                                        - การขอใช้ที่ดินของราชการเพื่อสร้าง วัด
                                        - ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ สาธารณูปการ
                                        - ขอพระราชทานวิสุงคาม สีมา
                                        - งานขอเงินอุดหนุนบูรณะ วัด
                                        - การประชุมตรวจการคณะ สงฆ์
                                        - พระปริยัตินิเทศก์

(คณะผู้จัดทำขอสงวนภาพและวีดิโอต่างๆ ในเว็บไซต์นี้  ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปทำซ้ำ  ดัดแปลงหรือแก้ไข  เพื่องานอื่นใด  ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางคณะผู้จัดทำเท่านั้น  โทร. 084-6136796)
 
โบราณสถาน :
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com