วัดประทานพรเชิญร่วมงานทำบุญ อบรมสมโภช พุทธาภิเษก องค์พระธาตุเจดีย์ “ศิริอายุวัฒนมงคลฯ”
 
วันที่ : 2013-01-12
ประเภทข่าว : ข่าวบอกบุญ
เอกสารที่แนบมาด้วย : ไม่มี

 

 
วัดประทานพรขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญ
อบรมสมโภช พุทธาภิเษก องค์พระธาตุเจดีย์
“ศิริอายุวัฒนมงคล ศรีพิงค์เมืองเชียงใหม่”

ณ วัดประทานพร ชุมชุมป่าห้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖


                    เนื่องด้วยสมณะศรัทธาและคณะมูลศรัทธาวัดประทานพร  ชุมชนบ้านป่าห้า  หมู่ ๒  ต.สุเทพ  อ.เมือง  เชียงใหม่  และคณะศรัทธาญาติโยมในนามกฐิน-ผ้าป่าสามัคคีเชียงใหม่-กรุงเทพ-สิงคโปร์  หลายหมู่หลายคณะ  ได้มาทอดถวายรวมรวมปัจจัยเป็นกองทุน  ก่อสร้าง-บูรณปฏิสังขรณ์  สิ่งถาวรวัตถุดังนี้
                    ๑.สร้างองค์พระเจดีย์ศิริอายุวัฒนมงคลศรีถิงค์เมืองเชียงใหม่  ศิลปะเชียงใหม่ร่วมสมัยประยุกต์  สูง ๒๔.๗๐ เมตร  ฐานกว้าง ๙.๙๐ เมตร  รวมสิ้นทุนทรัพย์  ๓,๐๐๐,๐๐๐ (สามล้านบาท) และเป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า  และพระธาตุอริยสงฆ์อรหันตธาตุ และบรรุสัพพะวัตถุมงคลคตแร่ธาตุกายสิทธิต่างๆ  เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการบูชา  เพื่อความเป็นสัญลักษณ์มั่นคงทางพระพุทธศาสนาต่อไป 
                    และเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  มหาทักษิณาทานแด่  พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชน  อุบาสก  อุบาสิกา  นักศีล  นักบุญ  ทั้งหลาย  ได้ร่วมทำบุญ อนุโมทนาในครั้งนี้ด้วย
                    บัดนี้การก่อสร้างได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะกรรมการพร้อมทั้งสมณะศรัทธา  และคณะศรัทธาทั้งหลายจึงเห็นสมควรให้มีการทำบุญ  เฉลิมฉลองสมโภช  พุทธาภิเษก  องค์พระธาตุเจดีย์  และถวายเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆ ตามประเพณี  เพื่อถวายเป็นสมบัติของสงฆ์  ไว้ในพระพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของเหล่าศรัทธา  อุบาสก  อุบาสิกา  ผัที่ได้มาร่วมทำบุญก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเรียบร้อย  และเพื่อสนองเจตนารมณ์ของศรัทธาเจ้าภาพ  ผู้มีส่วนร่วมต่อไป

กำหนดการ
วันศุกร์ที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๕๖
พิธีช่วงเช้า
  เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.       
          : คณะพราหมณาจารย์ กล่าวคำโองการอาราธนาบูชา บวงสรวงเทพ เทวบุตร เทวดา
  เวลา ๐๙.๔๙ น.           
          : ประธาตุจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธะมนต์
  เวลา ๑๐.๒๙ น.           
          : พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ พร้อมวัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ์ต่างๆ ขึ้นบรรจุในองค์พระเจดีย์ “ศิริอายุวัฒนมงคล ศรีพิงค์เมืองเชียงใหม่” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  เวลา ๑๑.๐๐ น.           
          : ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  และอนุโมทนา
  เวลา ๑๑.๑๕ น.           
          : ถวายภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๒.๑๕ น.           
          : เชิญสาธุชนผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน

พิธีช่วงบ่าย
  เวลา ๑๓.๐๐ น.           
          : เตรียมการงานพุทธาภิเษกคืนเดือนเพ็ญ  ให้พร้อมเพรียง
  เวลา ๑๕.๐๐ น.           
          : ทำพิธีคุมผ้าขาวกาสี  และปิดสีผึ้งพระเนตรพระพุทธรูป

พิธีช่วงเย็น
  เวลา ๑๙.๐๐ น.           
          : พระสงฆ์  พร้อมกันที่พระวิหาร
  เวลา ๑๙.๐๙ น.           
          : ผู้มีเกียรติ  จุดเทียนรวมทั้งสิ้น ๑๒ เล่ม  ดังนี้
                    - เทียนวิปัสสี         ๑ ท่าน
                    - เทียนมงคลซ้าย    ๑ ท่าน
                    - เทียนมงคลขวา    ๑ ท่าน
                    - เทียนนวะ           ๙ ท่าน
  เวลา ๑๙.๒๙ น.           
          : มัคนายกนำไหว้พระ สมาทานเบญจศีล
  เวลา ๑๙.๓๙ น.           
          : โอกาสขึ้นขันธ์ ๕
  เวลา ๒๐.๒๙ น.           
          : พระสงฆ์จำนวน ๕๖ รูป  เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋น) ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย
  เวลา ๒๐.๓๙ น.           
          : พระเถรานุเถระ  เจริญพระพุทธมนต์สวนมนต์ตั๋นแบบล้านนาไทย
  เวลา ๒๒.๕๙ น.           
          : ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
  เวลา ๒๓.๐๙ น.           
          : เทศน์ธรรมปารมีหลวง
  เวลา ๒๔.๐๐ น.           
          : เทศธรรมปฐมสมโภช

วันเสาร์ที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๕๖
  เวลา ๐๑.๐๙ น.           
          : เทศน์ธรรมพุทธาภิเษก
  เวลา ๐๒.๐๙ น.           
          : สวดเบิก  โดยคณะวัดศรีโสดา,  เทศน์ธรรมจักรกัปปวัตนนะสูตร
  เวลา๐๔.๒๙ น.           
          : เริ่มพิธีสวดเบิกพระเนตร
  เวลา ๐๔.๓๙ น.           
          : จุดเทียน ๑๖ เล่ม (๑๖ ญาณ)
  เวลา ๐๔.๔๙ น.           
          : พระสงฆ์สวดมนต์เบิกพระเนตร (ไขต๋าพระเจ้า) สมควรได้รับสัญญาณ ขึ้นเบิกพระเนตร โอกาสข้าวมธุปายาส  ถวายข้าวมธุปายาส  ๔๙ ก้อน โยงข้าวขึ้น สวดมนต์  ดับเทียนชัย
  เวลา ๐๕.๔๙ น.           
          : ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
  เวลา ๐๖.๓๐ น.           
          : ถวายภัตตาหารเช้า
  เวลา ๐๙.๓๐ น.   
          : มัคนายก โอกาสสูมา (ขอขมา) วัตถุ-ไทยทาน โอกาสเวนทาน และถวายทาน พระสงฆ์ ๕๖ รูป  สัมโมทนียคาถา  อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี
  เวลา ๑๑.๐๐ น.           
          : ถวายเพลพระ  และเชิญคณะศรัทธา  อุบาสก  อุบาสิกา  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเพรียงกัน  เป็นอันเสร็จพิธี 

เจริญพรกุศลมาด้วยเมตตาธรรม
พระอธิการชัยวรวงศ์  อิทฺธิมนฺโต  เจ้าอาวาส


โดยคณะกรรมการ

ดร.เจ้าดวงเดือน  ณ  เชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  พร.ทวี-ร.ศ. ไพฑูรย์  ตันฆศิริ
ผ.ศ. สุมิตร-ผ.ศ. ชลิฎา  นิภารักษ์


 
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com