ค้าหาพระเถระ
 
พระเทพปริยัติ
 ประวัติพระเทพปริยัติรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ๑. ตำแหน่ง                        ชื่อ พร...
 
พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต
๑. ตำแหน่งชื่อ พระครูปลัดทรงสวัสดิ์      ฉายา ปญฺญาวชิโร     อายุ ๕๑  พรรษา  ๓๑ วัด แสนเมืองมาหลวง(หัวข่วง)  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200ปัจจุบันดำรงตำแหน...
พระมหาวิตัน วชิรญาโณ
ชื่อ พระมหาวิตัน ฉายา วชิรญาโณ อายุ ๓๙ พรรษา ๑๙ วิทยฐานะ ทางโลก ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เอก ศาสนา (พธ.บ)ทางธรรม นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๕ ประโยค, อภิธรรมปรมัตถ์,   การศึกษาพิเศษ ด้านช่างนวกรรมตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน พ.ศ. ...
 
พระครูสัทธาธรรมสถิต
พระครูสัทธาธรรมสถิตเจ้าอาวาสวัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ชื่อเดิม                      ประพันธ์ ...
Mr.
...
 
พระครูสุกิจสารนิวิฐ
ชื่อ  พระครูสุกิจสาลนิวิฐ  ฉายา  ฐิตสาโรชื่อเดิม  แสวง   นามสกุล  แก้วเตชาเกิดวันที่ ๒...
พระครูสาธุกิจจานันท์
ประวัติพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย   เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ  เขต ๒ตำบลดอยหล่อ    อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่๑.    ตำแหน่งชื่อ  พระครูสาธุกิจจานันท์  ...
 
พระครูสถาพรเขมกิจ
ประวัติพระครูสถาพรเขมกิจ เจ้าอาวาสวัดพันตอง  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โทร.๐๕๓-๒๗๕๙๘๖  ๑. ชื่อ พระครูสถาพร ฉายา ฐิตญาโณ  นามสกุล  ทิศลังกา  อายุ ๔๗  พรรษา&n...
พระพุทธิญาณมุนี
ประวัติพระพุทธิญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน*************************  ...
 
พระครูปัญญาวิเชียร ปญฺญาวชิโร
ประวัติพระครูปัญญาวิเชียร  ปญฺญาวชิโรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม,  รองเจ้าอาวาสวัดแม่ริม,  เจ้าสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ๑.    ตำแหน่งชื่อ  พระครูปัญญาวิเชียร  ฉายา  ปญฺญา...
พระครูกัลยาณวัตรสุนทร
ประวัติพระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย,  เจ้าคณะอำเภอแม่แตง๑. ชื่อ                    พระครูกัลยาณวัตรสุนทร  ฉายา ...
 
พระชัยวรวงค์
  ประวัติเจ้าอาวาสวัดประทานพรตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๒๕ - ปัจจุบัน ...
หลวงพ่อสีวัน วารินทะ
หลวงพ่อสีวัน  วารินทะปูชนียบุคคลแห่งวัดติยะสถานโดยเจ้าอินทาจาระ  ปืนเคยนักศึกษาปริญญาโท  ประเทศศรีลังกา                    ตลอด ระยะเวลา ...
 
พระอธิการทองพูน สุทฺธจิตฺโต
  ประวัติพระอธิการทองพูน สุทฺธจิตฺโต (โดยสังเขป)***************************************************๑. ชื่อ  พระทองพูน   ฉายา   สุทฺธจิตฺโต   อายุ   ๒๖ &n...
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com