ค้าหาพระเถระ
 
พระเทพปริยัติ
 ประวัติพระเทพปริยัติรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ๑. ตำแหน่ง                        ชื่อ พร...
 
พระครูภาวนาวิรัช
พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง) นามเดิม  สุพันธ์  จินาต๊ะ เกิดวันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 2 ปีฉลู ตรงกับวันท...
พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต
๑. ตำแหน่งชื่อ พระครูปลัดทรงสวัสดิ์      ฉายา ปญฺญาวชิโร     อายุ ๕๑  พรรษา  ๓๑ วัด แสนเมืองมาหลวง(หัวข่วง)  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200ปัจจุบันดำรงตำแหน...
 
พระเทพโกศล ฉายา พฺรหฺมวณฺโณ
๑. ตำแหน่ง               ชื่อ  พระเทพโกศล  ฉายา  พฺรหฺมวณฺโณ  อายุ  ๗๓  ปี  พรรษา  ๕๓         &...
พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร (มหาพรหม)
พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์  ฐานวีโร (มหาพรหม)               อายุ 39 พรรษา 19 น.ธ. เอก  ศาสนศาตรบัณฑิต (ศน.บ ) รัฐประ...
 
พระครูอมรวีรคุณ (จร.ชท)
ประวัติพระอธิการอินตา  อินฺทวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า ชื่อ  พระครูอมรวีรคุณ  นามสกุล  นุแดง  ฉายา  อินฺทวีโร  อายุ  ๕๙  พรรษา ๓๙วัดป่าเป้า  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ...
พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (จร.ชท.)
อัตตชีวประวัติพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (จร.ชท.)เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   โทร. 053-117670          ...
 
พระมหาวิตัน วชิรญาโณ
ชื่อ พระมหาวิตัน ฉายา วชิรญาโณ อายุ ๓๙ พรรษา ๑๙ วิทยฐานะ ทางโลก ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เอก ศาสนา (พธ.บ)ทางธรรม นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๕ ประโยค, อภิธรรมปรมัตถ์,   การศึกษาพิเศษ ด้านช่างนวกรรมตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน พ.ศ. ...
พระครูวิทิตปัญญาคุณ (ถนอม ปัญญา ปญฺญาธโร)
พระครูวิทิตปัญญาคุณ (ถนอม  ปัญญา  ปญฺญาธโร)เจ้าคณะตำบลหนองแก๋ว, เจ้าอาวาสวัดละโว้ วัน  เดือน  ปี  เกิด    ๑๘ ตุลาคม&nbs...
 
พระครูวิบูลย์กิตติรักษ์ (สายัณห์ ยสปาโล)
พระครูวิบูลย์กิตติรักษ์ (สายัณห์  ยสปาโล)เจ้าอาวาสวัดช่างแต้ม  สถานเดิม                    &nbs...
พระครูสุทธิจิตตาภิรัต ( อเนก สุทอง)
 พระครูสุทธิจิตตาภิรัต (อเนก  สุทอง)เจ้าอาวาสวัดหมื่นสารองค์ปัจจุบัน  1. ตำแหน่ง                    ชื่อ : พระครูสุทธิจิตตาภิรัต &nbs...
 
พระครูสัทธาธรรมสถิต
พระครูสัทธาธรรมสถิตเจ้าอาวาสวัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ชื่อเดิม                      ประพันธ์ ...
พระนิคม กิจฺจสาโร
พระนิคม กิจฺจสาโร  ชีวประวัติ                    พระนิคม กิจจสาโร หรือเดิมชื่อ  นิคม นามสกุล  ดุแฮ เป็นบุตรของนายหน่อค...
 
พระโพธิรังษี
พระโพธิรังษีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด-----------------********----------------ชาติภูมิ                    ชื่อ พายัพ  นามส...
พระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ
พระมหาไพศาล  ฐานวุฑฺโฒเจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ  ตำบลป่าแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๑. ชื่อ พระมหาไพศาล ฉายา ฐานวุฑฺโฒ นามสกุล  ก๋องมา ...
 
พระครูสุกิจสารนิวิฐ
ชื่อ  พระครูสุกิจสาลนิวิฐ  ฉายา  ฐิตสาโรชื่อเดิม  แสวง   นามสกุล  แก้วเตชาเกิดวันที่ ๒...
พระครูสาธุกิจจานันท์
ประวัติพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย   เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ  เขต ๒ตำบลดอยหล่อ    อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่๑.    ตำแหน่งชื่อ  พระครูสาธุกิจจานันท์  ...
 
พระครูสถาพรเขมกิจ
ประวัติพระครูสถาพรเขมกิจ เจ้าอาวาสวัดพันตอง  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โทร.๐๕๓-๒๗๕๙๘๖  ๑. ชื่อ พระครูสถาพร ฉายา ฐิตญาโณ  นามสกุล  ทิศลังกา  อายุ ๔๗  พรรษา&n...
พระพุทธิญาณมุนี
ประวัติพระพุทธิญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน*************************  ...
 
พระครูปัญญาวิเชียร ปญฺญาวชิโร
ประวัติพระครูปัญญาวิเชียร  ปญฺญาวชิโรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม,  รองเจ้าอาวาสวัดแม่ริม,  เจ้าสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ๑.    ตำแหน่งชื่อ  พระครูปัญญาวิเชียร  ฉายา  ปญฺญา...
พระครูสุคันธศีล
ประวัติพระครูสุคันธศีลเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม),  เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ ๑. ชื่อ       ...
 
พระครูโสภิตพัฒนโชติ
  ประวัติพระครูโสภิตพัฒนโชติ เจ้าคณะตำบลช่อแล  เจ้าอาวาสวัดช่อแลพระงาม ๑. ตำแหน่ง                   ...
พระครูกัลยาณวัตรสุนทร
ประวัติพระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย,  เจ้าคณะอำเภอแม่แตง๑. ชื่อ                    พระครูกัลยาณวัตรสุนทร  ฉายา ...
 
พระชัยวรวงค์
  ประวัติเจ้าอาวาสวัดประทานพรตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๒๕ - ปัจจุบัน ...
พระครูถาวรนพรัฐ
 ประวัติพระครูถาวรนพรัฐเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่โทร. ๐๕๓-๘๒๙๒๗๗ ๑. สถานะเดิม    &n...
 
พระครูปลัดประสิทธิ์ รตนเมธี
พระครูปลัดประสิทธิ์  รตนเมธี (ตั๋นคำ)อายุ ๓๓ ปี พรรษา ๑๓เจ้าอาวาสวัดศรีปิงเมือง  ตำบลหายยา  อำเภอเมืองเชียงใหม่๑. ชื่อ พระประสิทธิ์  ฉายา รตนเมธี  นามสกุล ตั๋นคำ  อายุ ๒๖  พรรษา ๗&...
หลวงพ่อสีวัน วารินทะ
หลวงพ่อสีวัน  วารินทะปูชนียบุคคลแห่งวัดติยะสถานโดยเจ้าอินทาจาระ  ปืนเคยนักศึกษาปริญญาโท  ประเทศศรีลังกา                    ตลอด ระยะเวลา ...
 
พระมหาชูชาติ ญาณวีโร (บุญศรี)
พระมหาชูชาติ  ญาณวีโร  (บุญศรี)เจ้าอาวาสวัดทรายมูลตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๙๐๑๐๙, ๐๘๑-๗๙๖-๖๐๖๖               ...
พระครูนันทเจติยาภิบาล
ประวัติพระครูนันทเจติยาภิบาลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุนันทา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑. ตำแหน่ง                    ชื...
 
พระอธิการทองพูน สุทฺธจิตฺโต
  ประวัติพระอธิการทองพูน สุทฺธจิตฺโต (โดยสังเขป)***************************************************๑. ชื่อ  พระทองพูน   ฉายา   สุทฺธจิตฺโต   อายุ   ๒๖ &n...
พระอธิการนพพร กตปุญฺโญ
ประวัติ  พระอธิการนพพร  กตปุญฺโญเจ้าอาวาสวัดแม่ขะจาน  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่โทร.๐๘๐-๗๙๓-๙๘๓๓ชื่อ  พระอธิการนพพร  ฉายา  กตปุญฺโญ  วัดแม่ขะจาน  ตำ...
 
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com